เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0028914675876,100.45400619507

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เสริมสร้างการปรับตัวและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การรับมือให้ดีขึ้น ผ่านกลไกการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการเตือนภัย ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN 0 0.00 0.00
22 พ.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัพเดทความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์" 0 0.00 0.00
14 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (มิ.ย.) 0 0.00 0.00
11 ก.ค. 56 นักศึกษาดูงาน 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.) 0 0.00 0.00
20 ก.ย. 56 (ขอเลื่อนไปยังไม่มีกำหนด) ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ACCCRN 0 0.00 -
14 ต.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 0 0.00 -
8 พ.ย. 56 ผู้เข้าประกวดนางนพมาศหาดใหญ่ มาถ่ายทำวิดิทัศน์ของศูนย์ฯ 0 0.00 -
15 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY 0 0.00 0.00
10 ก.พ. 57 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57) 0 0.00 0.00
3 มี.ค. 57 Action Plan ..คก.HY Business Sector 0 0.00 -
21 เม.ย. 57 ประชุมคณะทำงานฯ 0 0.00 0.00
2 ก.ค. 57 (จอง)ประชุมคณะทำงาน ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 0 0.00 -
8 ส.ค. 57 การประชุมต่อข้อมูล คก.Business Sector 0 0.00 -
22 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ส.ค. 0 0.00 -
11 ก.ย. 57 workshop จัดทำแผนรับมืออุทกภัยฯ ภาคธุรกิจ 0 0.00 -
13 พ.ย. 57 ประชุมย่อยกิจกรรมแบบจำลองเมืองฯ 0 0.00 -
25 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงาน พ.ย.57 0 0.00 -
25 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานและกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ 0 0.00 -
21 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและถอดบทเรียนโครงการฯ 0 0.00 -
23 ม.ค. 58 นัดคุบการบริหารจัดการฯ 0 0.00 -
26 ม.ค. 58 Flood model นัดส่งข้อมูลถึงกทม. 0 0.00 -
28 ม.ค. 58 นัดถอดบทเรียนแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง 0 0.00 -
30 ม.ค. 58 Flood model นำเข้าข้อมูล HECRAS 0 0.00 -
6 มี.ค. 58 ร่วมงานประชุมสามัญประจำปีของหอการค้าจังหวัดสงขลาฯ 120 0.00 -
9 มี.ค. 58 ประชุมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (อุทกภัย) 0 0.00 -
9 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN 0 0.00 -
รวม 120 0.00 9 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดประชุมคณะทำงานกลาง โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระยะที 3
  2. จัดประชุมคณะทำงานและฝ่ายสนับสนุนฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 รายงานการประชุมคณะทำงานACCCRN-HYครั้งที่ 2.pdf (.pdf) savika
2 ลงทะเบียน1.pdf (.pdf) savika
3 ลงทะเบียน2.pdf (.pdf) savika
4 ลงทะเบียน3.pdf (.pdf) savika
5 (ร่าง)กำหนดการ.pdf (.pdf) savika
6 รายงานการประชุมคณะทำงาน (มิ.ย.).pdf (.pdf) savika
7 รายงานการประชุมคณะทำงาน(ก.ค.).pdf (.pdf) savika
8 รายงานการประชุม (15ม.ค.57).pdf (.pdf) savika
9 รายงานการประชุมคณะทำงาน (เม.ย.57).pdf (.pdf) savika

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 12:11 น.