เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)

กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)

19 สิงหาคม 2556 เวลา 17:00 น.
punyhapunyha
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)
  • photo กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)
  • photo กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)
  • photo กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00