เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า

ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า

16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
punyhapunyha
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า
  • photo ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า
  • photo ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า
  • photo ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า
  • photo ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00