เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
งบประมาณ 5,002,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิชุมชนสงขลา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เครือข่ายพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเต่า
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1178416573377,100.46859741211

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 พ.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน "ตะไคร้หอมไล่ยุง" 0 0.00 0.00
8 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า (กิจกรรมโรงน้ำ) 0 0.00 0.00
17 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายชมุชนหาดใหญ่ใน 0 0.00 0.00
18 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : ขนมเบเกอรี่ 0 0.00 0.00
18 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : ไก่ทอดสมุนไพร 0 0.00 0.00
19 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : ขนมเบเกอรี่ 0 0.00 0.00
19 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : น้ำสมุนไพร 0 0.00 0.00
20 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า(แผนงานโรงน้ำ) 0 0.00 0.00
21 พ.ค. 56 นัดคุยคุณสมบัติ สามชัยอาร์โอ (โรงน้ำชุมชนคูเต่า) 0 0.00 -
23 พ.ค. 56 คณะกรรมการโรงน้ำชุมชนคูเต่าศึกษาดูงานการจัดการโรงน้ำ 0 0.00 0.00
25 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : ไก่ทอดสมุนไพร 0 0.00 0.00
26 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : เบเกอรี่ 0 0.00 0.00
26 พ.ค. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : น้ำสมุนไพร (ปิดคอร์ส) 0 0.00 0.00
1 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : น้ำเต้าหู้ 0 0.00 0.00
1 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : ขนมเบเกอรี่ 0 0.00 -
2 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานโรงน้ำชุมชนคูเต่า 0 0.00 0.00
2 มิ.ย. 56 อบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : ปลูกผักตะกร้าและเลี้ยงไส้เดือน 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 56 สภาลุ่มน้ำ:การเชื่อมโยงเครือข่ายรับมือภัยพิบัติจังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
9 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : เบเกอรี่ 0 0.00 0.00
9 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : น้ำเต้าหู้ 2 (น้ำข้าวโพด) 0 0.00 0.00
14 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN 0 0.00 0.00
15 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : เบเกอรี่ 0 0.00 0.00
15 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : น้ำเต้าหู้ 3 (น้ำฟักทอง น้ำลูกเดือย) จบหลักสูตร 0 0.00 0.00
16 มิ.ย. 56 อบรมอาชีพเครือข่ายหาดใหญ่ใน : เบเกอรี่(จบหลักสูตร) 0 0.00 0.00
17 มิ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการโรงน้ำชุมชนคูเต่า 0 0.00 0.00
23 มิ.ย. 56 อบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน : การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจัดการขยะในครัวเรือน 0 0.00 0.00
29 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า (เครือข่ายกองทุนต่าง ๆ ) 0 0.00 0.00
8 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่าชุดเล็ก (ยกร่างการบริหารจัดการโรงน้ำ) 0 0.00 0.00
13 ก.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน "เพาะเห็ด" 0 0.00 0.00
16 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า 0 0.00 0.00
1 ส.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : ชุมชนตำบลคูเต่า (การสกัดน้ำมันตะไคร้หอมและทำสเปรย์ไล่ยุง) 0 0.00 0.00
3 ส.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน "ทบทวนหลักสูตรกลาง" 0 0.00 0.00
5 ส.ค. 56 ร่วมประชุมกับ อสม.ตำบลคูเต่า (ประชุมประจำเดือนของ อสม.คูเต่า) 0 0.00 -
18 ส.ค. 56 กิจกรรมย่อยเครือข่ายชุมชนวัดหาดใหญ่ใน (เพาะเห็ด) 0 0.00 0.00
19 ส.ค. 56 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ ACCCRN (แผนและผังฯเป็นเจ้าภาพ) 0 0.00 0.00
19 ส.ค. 56 กิจกรรมย่อยชุมชนหาดใหญ่ใน(เขี่ยเชื้อเห็ด) 0 0.00 0.00
21 ส.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : ชุมชนตำบลคูเต่า (การทำน้ำยาเอนกประสงค์สูตรธรรมชาติ) 0 0.00 -
21 ส.ค. 56 ประชุมคระทำงานชุมชนคูเต่า(ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) 0 0.00 -
3 ก.ย. 56 กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า ครั้งที่ 3 0 0.00 -
5 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า(เตรียมงาน 10 กย.56) 0 0.00 -
5 ก.ย. 56 ลงพื้นที่เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน(เก็บภาพครัวเรือนต้นแบบ) 0 0.00 -
11 ก.ย. 56 ลงพื้นที่เก็บภาพครัวเรือนต้นแบบชุมชนหาดใหญ่ใน 0 0.00 -
14 ก.ย. 56 อบรมหลักสูตรกลาง : เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน "น้ำหมักชีวภาพ เทียนหอม สบู่)" 0 0.00 -
15 ก.ย. 56 กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า ครั้งที่ 4 0 0.00 -
19 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า 0 0.00 -
25 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเพื่อเติมเต็มข้อมูลผังชุมชน 0 0.00 -
2 ต.ค. 56 กิจกรรมย่อยพื้นที่ชุมชนคูเต่า : ห้องเรียนชุมชนครั้งที่ 5 0 0.00 -
12 ต.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน(เทียนหอมไล่ยุง/โลชั่น/แชมพู/น้ำยาปรับผ้านุ่ม) 0 0.00 -
19 ต.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า(เตรียมงาน 21 ตค.56และการเตรียมรับมือน้ำปี 56) 0 0.00 -
23 ต.ค. 56 กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า ครั้งที่ 6 (ทบทวนที่ผ่านมา / ครีมนวดผม / สกัดน้ำมะขามเปียก) 0 0.00 -
9 พ.ย. 56 อบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน(เทียนหอมไล่ยุง/โลชั่นกันยุง/ครีมนวดผม) 0 0.00 -
9 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า ครั้งที่ 7 0 0.00 -
22 พ.ย. 56 ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN HY (คก.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ เป็นเจ้าภาพ) ยังไม่กำหนดวันประชุม 0 0.00 -
23 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่าครั้งที่ 8 0 0.00 -
8 ธ.ค. 56 ห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า 0 0.00 -
14 ธ.ค. 56 อบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน 0 0.00 -
17 ธ.ค. 56 นัดคุย อ.สุวิทย์ พรหมหมวก โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่(งานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต) 0 0.00 -
20 ธ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN HY (คก.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ เป็นเจ้าภาพ) 0 0.00 -
22 ธ.ค. 56 ห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า 0 0.00 -
22 ธ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า 0 0.00 -
24 ธ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดความรู้สำหรับครัวเรือนต้นแบบ 0 0.00 -
6 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดความรู้เพื่อศูนย์เรียนรู้การรับสภาพภูมิอากาศระดับโรงเรียน 0 0.00 -
7 ม.ค. 57 ประชุมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน 0 0.00 -
8 ม.ค. 57 ประชุมแกนนำตำบลคูเต่า (ภาพรวมทั้งตำบล) 0 0.00 -
9 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโรงเรียน(แผนปฏิบัติการ) 0 0.00 -
12 ม.ค. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 1 (บ้านลุงสุวิชช์) 0 0.00 -
13 ม.ค. 57 นัดคุยผู้บริหารโรงเรียนบ้านใต้ (ศูนย์เรียนรู้ระดับโรงเรียน) 0 0.00 -
18 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่องานประเมินติดตามเสริมพลังชุมชนคูเต่า 0 0.00 -
18 ม.ค. 57 ประชุมแกนนำตำบลคูเต่า (ภาพรวมทั้งตำบล) 0 0.00 -
20 ม.ค. 57 ลงปฏิบัติการพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (ศูนย์เรียนรู้คุณสวาสดิ์ ชุมชนริมควน) 0 0.00 -
21 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโรงเรียน(แผนปฏิบัติการ) โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า 0 0.00 -
24 ม.ค. 57 นัดคุยผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ (ศูนย์เรียนรู้ระดับโรงเรียน) 0 0.00 -
26 ม.ค. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 2 (บ้านก๊ะสุมาลี) 0 0.00 -
26 ม.ค. 57 ลงปฏิบัติการพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (ศูนย์เรียนรู้คุณมลินี ชุมชนริมคลอง ร.1) 0 0.00 -
27 ม.ค. 57 ร่วมสังเกตุการณ์การติดตั้งแก้สชีวภาพโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ใน 0 0.00 -
28 ม.ค. 57 นัดคุยงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับโรงเรียน ฯ ของโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0.00 -
2 ก.พ. 57 กิจกรรมปฎิบัติการครัวเรือนต้นแบบบ้านก๊ะสุมาลี คูเต่า ม.7 (ติดตั้งตู้อบพลังแสงอาทิตย์) 0 0.00 -
2 ก.พ. 57 กิจกรรมลงแปลงผักศูนย์เรียนรู้บ้านก๊ะมลินี ชุมชนริมคลอง ร.1 0 0.00 -
3 ก.พ. 57 คุยแกนนำชุดเล็กชุมชนคูเต่าง เตรียมงานจัดทำกติกาชุมชน 0 0.00 -
7 ก.พ. 57 กิจกรรมครัวเรือนต้นแบบสัญจร บ้านคุณเจริญ ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน (สวนดาดฟ้า) 0 0.00 -
9 ก.พ. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 4 (บ้านซอลีอะ) 0 0.00 -
9 ก.พ. 57 ออกแบบพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบบ้านป้าสมหมาย 0 0.00 -
9 ก.พ. 57 นัดหมายดำเนินการสวนดาดฟ้าคุณเจริญ (เพิ่มเติม) 0 0.00 -
11 ก.พ. 57 คุยร่วมกับ TEI เตรียมงาน SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน 0 0.00 -
12 ก.พ. 57 ลงเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบก๊ะมลินี ชุมชนริมคลอง ร.1 0 0.00 -
12 ก.พ. 57 ลงเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบบังสวาสดิ์ ชุมชนริมควน 0 0.00 -
16 ก.พ. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า(บ้านก๊ะฝ๊ะ) 0 0.00 -
19 ก.พ. 57 ลงเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบบังสวาสดิ์ ชุมชนริมควน 0 0.00 -
22 ก.พ. 57 นัดคุยงานติดตามประเมินผลกิจกรรมย่อยชุมชนคูเต่า (ส่งเสริมสุขภาพ โรงน้ำ และระบบเตือนภัย) 0 0.00 -
23 ก.พ. 57 นัดคุยงานติดตามประเมินผลกิจกรรมย่อยชุมชนคูเต่า (เกษตร ประมงและครัวเรือนต้นแบบ) 0 0.00 -
24 ก.พ. 57 คุยทีมเล็กแกนนำชุมชนคูเต่า (งานจัดทำกติกาชุมชน) 0 0.00 -
26 ก.พ. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนหาดใหญ่ใน(สวนสมรมบ้านป้าสมหมาย) 0 0.00 -
28 ก.พ. 57 เวทีประกาศใช้กติกาหมู่บ้าน ม.10 ต.คูเต่า 0 0.00 -
1 มี.ค. 57 นัดคุยสรุปบทเรียนกิจกรรมย่อยชุมชนคูเต่า(ภาพรวม) กิจกรรมละ 3-5 คน 0 0.00 -
6 มี.ค. 57 ประชุมคณะทำงานชุมชนคูเต่า (งานจัดทำกติกาชุมชน) 0 0.00 -
16 มี.ค. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 6 (บ้านก๊ะฝ๊ะ) 0 0.00 -
25 มี.ค. 57 ลงพื้นที่คูเต่า งานออกแบบนิทรรสการ และแก้ปัญหาเรื่องน้ำ สวน อ.โสภณ และโรงเรียนบ้านใต้ 0 0.00 -
30 มี.ค. 57 กิจกรรมครัวเรื่อนต้นแบบสัญจรชุมชนคูเต่า (ก๊ะฝ๊ะ) 0 0.00 -
1 เม.ย. 57 มอบบ้านผักครัวเรือนต้นแบบ (คุณประทุม เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน) 0 0.00 -
2 เม.ย. 57 ลงเยี่ยมแปลง มอบก้อนเห็ดหูหนูและกล้าผักที่ได้รับจาก อ.เล็ก (คุณเจริญ/ป้าสมหมาย/ก๊ะมลินี/บังสวาสดิ์) 0 0.00 -
7 เม.ย. 57 กิจกรรมเรียนรู้การปรับปรุงดินเมื่อปลูกไป 1-2 ครั้ง ณ แปลงผักก๊ะมลินี 0 0.00 -
20 เม.ย. 57 กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า (บ้านก๊ะฝ๊ะ) 0 0.00 -
22 เม.ย. 57 (จอง)เวที SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 0 0.00 -
29 เม.ย. 57 ประชุมคณะทำงานชุมชนคุเต่า เตรียมเวทีสภาองค์กรชุมชนคูเต่า 0 0.00 -
3 พ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานชุมชนหาดใหญ่ในและสมาชิกครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้และทำบ้านผัก 0 0.00 -
7 พ.ค. 57 เวทีสภาองค์กรชุมชนคูเต่า (นำเสนอผลการดำเนินงานและปิดโครงการ) 0 0.00 -
9 พ.ค. 57 เวทีสมัชชาชุมชนเครือข่ายพื้นที่หาดใหญ่ใน นำเสนอผลการดำเนินงานและปิดโครงการ 0 0.00 -
17 พ.ค. 57 กิจกรรมเครือข่ายชุมชนคูเต่า : ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0.00 -
13 พ.ย. 57 ร่วมคุยเครือข่ายเตือนภัยตำบลคูเต่า(ติดตามการใช้วิทยุเครื่องแดง) 0 0.00 -
รวม 0 0.00 33 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. งานพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
  2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ
  3. จัดทำผังชุมชนกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  4. จัดประชุมสมัชชาชุมชนและงานถอดบทเรียน
  5. งานบริหารจัดการโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 1-08-56 รายงานสรุปกิจกรรมห้องเรียนชุมชนคูเต่า.pdf (.pdf) punyha
2 6-05-56 รายงานกิจกรรมอบรมครัวเรือนต้นแบบ 6 พค..pdf (.pdf) punyha
3 2-06-56 คณะทำงานชุมชนคูเต่า.pdf (.pdf) punyha
4 2-06-56 อบรมหาดใหญ่ใน.pdf (.pdf) punyha
5 17-06-56รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำน้ำดื่มชุมชนตำบลคูเต่า.pdf (.pdf) punyha
6 23-06-56รายงานการประชุมอบรมหลักสูตรกลางเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน.pdf (.pdf) punyha

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 10:27 น.