เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 มีนาคม 2557 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังเมื่อ 1 เมษายน 2557 16:42:10
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีแผนชุมชนเขตเทศบาลเมืองควนลัง

 • photo เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.ประชุมทำความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในพื้นที่ 2.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลัง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ตัวแทนชุมชนทั้ง4 ชุมชน -ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลัง -เจ้าหน้าที่แผนงานชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีประชุมทำความเข้าใจกระบวนการจัดตั้งคณะทำงานระดับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ตัวแทนชุมชนทั้ง4 ชุมชน -ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลัง -เจ้าหน้าที่แผนงานชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทำความเข้าใจกระบวนการจัดตั้งคณะทำงานระดับชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานชุมชนพรุฉิมพลี,แม่ลัง ,บ้านในสวน,หมู่บ้านเนินเขา เทศบาลเมืองควนลังจากที่ประชุมผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการและพร้อมจะร่วมมือในการดำเนินโครงการและมีการนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อกำหนดตัวบุคลในการดำเนินโครงการจัดตั้งคระทำงานระดับพื้นที่ ในวันที่ 31 มี.ค.57

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังเมื่อ 1 เมษายน 2557 16:20:29
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีเปิดตัวงานโครงการ ACCCRN พื้นที่ควนลัง

 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
  เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย -ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนบ้านพรุฉิมพลีและพื้นที่ใกล้เคียง -ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลัง -คณะทำงานโครงการACCCRN

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย -ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนบ้านพรุฉิมพลีและพื้นที่ใกล้เคียง -ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลัง -คณะทำงานโครงการACCCRN

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีแบบเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยโดดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีเปิดโครงการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลี ณ.ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านพรุฉิมพลี เทศบาลเมืองควนลังมีผู้เข้าร่วมเวทีจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่รวมทั้งคณะทำงานประมาณ50 คน โดยภาพรวมทางพื้นที่ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการและมีการขยายพื้นที่เป็น3ชุมชนเพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
20 มกราคม 2557 เวลา 14:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังเมื่อ 1 เมษายน 2557 15:58:43
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ล่องเรือสำรวจเส้นทางน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณเขตเทศบาลเมืองควนลัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนในพื้นที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ล่องเรือสำรวจเส้นทางน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณเขตเทศบาลเมืองควนลัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังเพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ด้วยการล่องเรือสำรวจเส้นทางน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณเขตเทศบาลเมืองควนลังได้ข้อมูลพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยของพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังซึ่งได้รับผลกระทบจากเส้นทางน้ำคลองอู่ตะเภาและจากส่วนต่างๆซึ่งต้องสำรวจละเอียดอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
8 มกราคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังเมื่อ 1 เมษายน 2557 15:27:34
Project owner
แก้ไขโดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 1 เมษายน 2557 15:42:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห

 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
 • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
  ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนในประเด็นการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองแหพร้อมทั้งประชาชนจากทุกชุมชนเข้าร่วม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหในการทำประชาพิจารณืเรื่องผังเมืองในประเด็นการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองแหพร้อมทั้งประชาชนจากทุกชุมชนเข้าร่วม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหได้ทราบข้อมูลของพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหในประเด็นการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากมีสาเหตุมาจากน้ำที่ล้นตลิ่งจากคลองอู่ตะเภาและสภาพของพื้นที่ที่มีการถมพื้นที่และสร้างถนนปิดทางเดินของน้ำธรรมชาติส่งผลให้ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนริมคลองอู่ตะเภา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI