เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 เวลา 13.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยboonruingboonruingเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:32:53
Project owner
แก้ไขโดย punyha เมื่อ 19 สิงหาคม 2556 14:51:30 น.

ชื่อกิจกรรม :

  • photo
  • photo
  • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อจัดทำเอกสารยกร่างการจัดการภัยพิบัติ อ.หาดใหญ่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-