เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทองเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:49:35
Project owner
แก้ไขโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 22 พ.ค. 2556 12:19:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)

 • photo ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)
  ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

หาข้อสรุปการเก็บข้อมูลภาคสนาม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทกฯ กรมชลประทาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทกฯ กรมชลประทาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมครั้งที่ 3 (ทีมทำ DEM)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
1 มีนาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทองเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:27:48
Project owner
แก้ไขโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 22 พ.ค. 2556 12:21:22 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

 • photo การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์
  การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์
 • photo การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์
  การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์
 • photo วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้อนโปรแกรม HEC-RAS และ MIKE 11

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร้อยละ 20 ของการดำเนินงานทั้งหมด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดำเนินการเก็บข้อมูลร้อยละ 20

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-