เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 10:37 น.

 • 10:52 น.

 • 10:32 น.

 • 10:47 น.

 • 10:57 น.

 • 10:42 น.

 • 10:12 น.

 • 10:02 น.

 • 10:07 น.

 • 10:22 น.

 • 10:27 น.

 • 10:17 น.

 • 09:37 น.

 • 09:47 น.

 • 09:52 น.

 • 09:42 น.

 • 09:57 น.

 • 09:32 น.

 • 09:17 น.

 • 09:22 น.

 • 09:12 น.

 • 09:07 น.

 • 09:27 น.

 • 09:02 น.

 • 08:37 น.

 • 08:52 น.

 • 08:32 น.

 • 08:42 น.

 • 08:47 น.

 • 08:57 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา